Designed by: Mohammad Khojasteh 2011

قیمت به تومان

به ازای هر دقیقه

ترجمه از زبان

2000

انگلیسی

2100

اسپانیایی

2200

فرانسوی

2100

عربی

تماس بگیرید

سایر زبانها

نرخ خدمات

:ترجمه

 

 

:زیرنویس

 

.زدن زیرنویس مبلغ  3000 تومان به ازای هر دقیقه خواهد بود

 

 

.بدیهی است هزینه مواد مصرفی (بنا به نوع خروجی درخواستی) و هزینه کپچر جداگانه محاسبه خواهد شد